Skip to content

Põhimäärus

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Reformierakonna naisteühendus NaiRe on Eesti Reformierakonna allorganisatsioon (edaspidi NaiRe, igapäevases tegevuses kasutab ühendus lühendit NaiRe), keda esindab juhatus, mis koosneb esimehest ning juhatuse liikmetest. NaiRe juhatuse esimehe ametinimetus on esinaine (edaspidi NaiRe esinaine).
1.2. NaiRe on isikuvabadust, võrdõiguslikkust, inimest ja perekonda tähtsaimaks väärtuseks pidavate liberaalse maailmavaatega naiste ühendus.
1.3. NaiRe tegutseb Eesti Reformierakonna põhikirja ja programmi järgides.
1.4. NaiRe koosneb liikmetest, kes moodustavad piirkondlikke ühendusi ning muid organeid – milleks on töögrupid või teemakomisjonid.
1.5. NaiRe postiaadress on Tõnismägi 9, 10119 Tallinn.
1.6. NaiRe tegevusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7. NaiRe on asutatud tähtajatult.

 

2. EESMÄRGID

2.1. NaiRe eesmärgiks on:
2.1.1. demokraatia ja liberalismi üldtunnustatud põhimõtetest lähtumine, koostöö teiste reformimeelsete liikumistega nii Eestis kui ka välisriikides ning osalemine rahvusvahelises suhtlemises;
2.1.2. naiste poliitilise teadlikkuse tõstmine, nende toetamine osalemaks poliitikas ja juhtivatel positsioonidel erinevates eluvaldkondades (ettevõtluses, akadeemilises tegevuses jm) ning kaasamine ühiskonnas olulistesse otsustusprotsessidesse;
2.1.3. NaiRe liikmete silmaringi laiendamine, üksikisiku ja perekonna unikaalsuse teadvustamine ning üksikisiku loovuse propageerimine;
2.1.4. NaiRe tegevuse tutvustamine ühiskonnas.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks NaiRe:

2.2.1. teeb koostööd teiste naisorganisatsioonidega nii sise- kui välisriiklikul tasandil;
2.2.2. korraldab oma liikmetele ja aktiivsetele naistele koolitusi;
2.2.3. tunnustab NaiRe liikmeid;
2.2.4. töötab välja kommunikatsioonistrateegia ning viib selle ellu;
2.2.5. peab oluliseks mentorlust – kogemuste edasiandmist noortele ja uutele liikmetele.

 

3. LIIKMED

3.1. NaiRe liikmeks võib astuda iga täisealine naine – nii Eesti Reformierakonna liige kui ka erakondliku kuuluvuseta, kui ta soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, tunnistab käesolevat põhimäärust ning keda soovitab vähemalt üks NaiRe liige.

3.2. NaiRe liikmeks astuda soovija esitab kirjaliku (kehtib ka ekirjaga saadetud) avalduse NaiRe piirkondliku ühenduse juhatusele või selle puudumisel NaiRe juhatusele.

3.3. NaiRe liikmeks vastuvõtmise osas teeb otsuse NaiRE piirkondliku ühenduse juhatus või piirkonna puudumisel NaiRe juhatus.
3.4. NaiRe-st väljaastumiseks esitab NaiRe liige kirjaliku allkirjastatud avalduse piirkondliku ühenduse juhatusele või selle puudumisel NaiRe
juhatusele.
3.5. NaiRe juhatusel on õigus liige välja arvata juhul, kui liige on kahjustanud oma tegevusega NaiRe ja Eesti Reformierakonna mainet või astunud mõne teise erakonna liikmeks.
3.6. NaiRe liikmel on õigus:
3.6.1. osaleda hääleõigusega NaiRe üldkoosolekul;
3.6.2. osaleda sõnaõigusega NaiRe laiendatud juhatuse koosolekul;
3.6.3. olla valitud NaiRe esinaiseks, juhatuse liikmeks, piirkondliku NaiRe esinaiseks või juhatuse liikmeks, maakondliku organisatsiooni juhatuse liikmeks, kui ta kuulub Eesti Reformierakonda;
3.6.4. anda soovitus uue liikme vastuvõtuks;
3.6.5. saada NaiRe juhatuselt ja muudelt organitelt teavet NaiRe tegevuse kohta;
3.6.6. võtta osa NaiRe poolt korraldatavatest üritustest;
3.6.7. taotleda mõjuvatel põhjustel juhatuselt NaiRe liikmeksoleku peatamist esitades selleks kirjaliku allkirjastatud avalduse;
3.6.8. astuda NaiRe-st välja.
3.7. NaiRe liige on kohustatud:
3.7.1. järgima NaiRe põhimäärust, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
3.7.2. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, isikukoodi ning perekonnanime. Muudatustest oma andmetes teatama hiljemalt kahe kuu jooksul.

 

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. NaiRe kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millest võib võtta osa iga NaiRe liige ühe häälega.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides NaiRe juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhimäärusega antud juhatuse või NaiRe muu organi pädevusse.
4.3. Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega.
4.4. NaiRe üldkoosoleku pädevuses on:
4.4.1. põhimääruse kinnitamine ja muutmine. Ühingu põhimääruse muutmiseks on vajalik üldkoosoleku lihthäälteenamus.
4.4.2. NaiRe juhatuse esinaise valimine, kelle volitused kehtivad kaks aastat;
4.4.3. NaiRe lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.4.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhimäärusega antud teiste organite pädevusse.
4.5. NaiRe juhatus kutsub üldkoosoleku kokku:
4.5.1. aasta tegevusaruande ja eelarve kinnitamiseks vähemalt kord aastas;
4.5.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 NaiRe liikmetest põhjendades oma soovi;
4.5.3. muudel juhtudel, kui seda nõuavad NaiRe huvid.
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus igale NaiRe liikmele vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne
üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate e-posti teel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja ja koha. Päevakord saadetakse välja kaks
nädalat enne üldkoosolekut.
4.7. Üldkoosoleku käigu ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll, mille õigsust kinnitavad oma allkirjadega koosoleku juhataja ja protokollija.

 

5. NAIRE JUHATUS

5.1. NaiRe-t esindab ja juhib üldkoosoleku vahelisel perioodil 7-liikmeline valitav juhatus, mis koosneb NaiRe esinaisest ja kuuest (6) liikmest Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel kuni kaheks (2) aastaks. Juhatuse valimised toimuvad kahes etapis. Kõigepealt valib Üldkoosolek NaiRe juhatuse esinaise, kes korraldab juhatuse tegevust. Seejärel valitakse juhatuse ülejäänud liikmed. Juhatus valib oma koosolekul ühe aseesinaise, kes esindab NaiRe-t juhatuse volitusega.
5.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
5.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.4. Juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, võrdse häälte jagunemise korral on otsustavaks esinaise hääl.
5.5. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult, nende õigsust kinnitavad oma allkirjadega koosoleku juhataja ja protokollija.
5.6. Juhatuse ülesanded ja pädevus:
5.6.1. koordineerib NaiRe ja piirkondlike ühenduste tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
5.6.2. korraldab rahaliste vahendite kogumist ja nende kasutamist; koostab ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta tegevuskava ja eelarve; esitab üldkoosolekule finantsaruande vähemalt kord aastas;
5.6.3. võtab vastu uusi liikmeid, peab arvestust NaiRe liikmete üle, otsustab mõjuval põhjusel ja piirkondlike ühenduste ettepanekul nende väljaarvamise;
5.6.4. lahendab NaiRe tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
5.6.5. informeerib avalikkust NaiRe tegevusest;
5.6.6. vastutab NaiRe arhiivi eest;
5.7. Juhatuse tegevust koordineerib NaiRe juhatuse esinaine, kes:
5.7.1. jagab ülesanded juhatuse liikmete vahel;
5.7.2. teeb juhatuse koosoleku toimumise aja ja koha teatavaks NaiRe juhatuse liikmetele vähemalt 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva enne koosoleku toimumist;
5.7.3. on volitatud esindama NaiRe-t kõigis toimingutes (teised juhatuse liikmed esindavad NaiRe-t ainult koos NaiRe esinaisega);
5.8. Juhatuse esinaise võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda NaiRe üldkoosoleku otsusega, kui ta on jätnud täitmata oma kohustused või muul mõjuval põhjusel.

 

6. PIIRKONDLIKUD ÜHENDUSED

6.1. NaiRe piirkondliku ühenduse võivad moodustada vähemalt viis NaiRe liiget, teatades sellest kirjalikult NaiRe juhatusele.
6.2. Piirkondliku ühenduse esimesel koosolekul valitakse piirkondliku NaiRe esinaine ning kehtestatakse piirkondliku ühenduse kokkukutsumise kord.
6.3. Piirkondliku ühenduse kõrgeimaks organiks on piirkondliku ühenduse üldkoosolek.
6.4. Piirkondlik ühendus:
6.4.1. lähtub oma tegevuses NaiRe põhimäärusest;
6.4.2. võtab vastu uusi liikmeid;
6.4.3. teeb ettepanekuid NaiRe juhatusele ühiste eesmärkide paremaks saavutamiseks;
6.4.4. võib teha ettepaneku NaiRe juhatusele NaiRe liikme ühendusest välja arvamiseks.

 

7. ESINDATUS ERAKONNA MAAKONDLIKES ORGANISATSIOONIDES (MKO)

7.1. MKO juhatuses esindab NaiRe-t piirkondliku ühenduse esinaine. Juhul kui piirkondliku NaiRe esinaine on PKO juht ja kuulub seeläbi MKO juhatusse või esinaine ei saa NaiRe-t esindada muudel põhjustel, valib NaiRe piirkondlik üldkoosolek teise esindaja MKO juhatusse.
7.2. Piirkonnas (maakond) kus on kaks või enam NaiRe ühendust valitakse MKO juhatusse üks NaiRe esindaja NaiRe piirkondlike ühenduste juhatuste ühiskoosolekul, mille kutsub kokku NaiRe juhatus.

 

8. LÕPPSÄTTED

8.1. NaiRe juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest sellekohastest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest;
8.2. NaiRe tegevuse lõpetab NaiRe üldkoosolek.

 

Käesolev põhimäärus on kinnitatud 16. märtsil 2014 Haapsalus; täiendatud 18.aprillil 2015 Pärnus.